Drodzy Rodzice! 

Na zebraniu ogólnym rodziców w dniu 16-09-2013 zostali Państwo poinformowani, że Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia szkole. W związku z tym prosimy Rodziców o zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły.

 

Swoje propozycje będziecie Państwo mogli zgłaszać pisemnie na załączonej kartce w dniu 2 grudnia na „ dniu otwartym”.

Wypełnioną kartę proszę wrzucić do urny, która będzie stała na dolnym korytarzu.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że rodzic nie będzie
w tym dniu w szkole mogą Państwo wrzucić kartę samodzielnie lub przez dziecko od urny, która będzie stała do 6 grudnia tj, do piątku w bibliotece.

Głosowanie jest anonimowe. Komisja w skład, której wejdą rodzice z Rady Rodziców w dniu 9 grudnia otworzy urnę i ogłosi kandydata na patrona szkoły wybranego przez rodziców.

 

W dniu 20 stycznia przed wywiadówką w tajnym głosowaniu zostanie wyłoniony patron szkoły.

Wybór będzie dokonany spośród trzech propozycji:

  • jedna wybrana przez rodziców

  • jedna wybrana przez uczniów

  • jedna wybrana przez Rade Pedagogiczną i pracowników szkoły.

 

Od 21 stycznia 2014 roku rozpoczniemy czynności związane z nadaniem imienia szkole.

Planujemy uroczyste nadanie imienia szkole 

w dniu 30 maja 2014r.

Harmonogram działań związanych z poszukiwaniem patrona szkoły znajda Państwo na tablicy informacyjnej oraz na naszej stronie internetowej

 Poniższą część należy odciąć i wrzucić do urny dniu 2 grudnia 2013

……………………………………………………………………….……

 

Moim kandydatem na patrona Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich jest………………………………………………………………………….….


HARMONOGRAM

DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z POSZUKIWANIEM

KANDYDATA NA PATRONA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDKACH PIASECKICH

L

Lp.

 

Podejmowane działania

 

Odpowiedzialni– osoby uczestniczące

 

Termin realizacji

 

1 Zgłoszenie wniosku o nadanie imienia szkole.

 

Dyrektor szkoły 16.09/2013
2 Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie nadania imienia szkole.

 

Rada Pedagogiczna 16.09/2013
3 Wybór terminu uroczystości.

 

Dyrektor szkoły 30.05/2014
4 Poinformowanie rodziców na zebraniu ogólnym o podjętych działaniach w związku z nadaniem imienia szkole.

 

Dyrektor szkoły 16.09/2013
5 Powołanie zespołu zadaniowego do spraw nadania imienia szkole. Sylwia Pela

Wiesława Tymorek

Krystyna Panek

20.11/2013
6 Wystosowanie do rodziców informacji na temat wyboru patrona.

 

Zespół zadaniowy 27.11/2013
7 Głosowanie rodziców na kandydata na patrona szkoły.

 

Zespół zadaniowy 2.12-06.12/2013
8 Przeprowadzenie pogadanek na temat :
„ Kto może być patronem naszej szkoły”- poszukujemy autorytetów – klasy IV, V, VI na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 

Wychowawcy klas 02.12-2013
9 Wytypowanie przez uczniów klas IV, V i VI po trzech kandydatów na patrona szkoły. Przekazanie informacji zespołowi zadaniowemu.

 

Wychowawcy klas 9.12/2013
10 Zgłaszanie przez członków Rady Pedagogicznej oraz pracowników szkoły kandydatur na patrona- wybór w tajnym glosowaniu jednego kandydata na patrona szkoły.

 

Rada Pedagogiczna 2.12/2013
 

11

 

Dokonanie przez uczniów wyboru jednego kandydata na patrona szkoły spośród propozycji zgłaszanych przez poszczególne klasy w tajnym głosowaniu.

 

 

Samorząd Uczniowski

 

16.12/2013

12 Wystosowanie do rodziców biuletynu prezentującego 3 kandydatury na patrona szkoły wytypowane przez:

  • uczniów
  • rodziców
  • radę pedagogiczną.

 

Zespół zadaniowy 7.01/2014
13

 

Wybór patrona szkoły.

 

Samorząd Uczniowski 20.01/2014
14 Spotkanie zespołu zadaniowego w sprawie ustalenia harmonogramu związanego z nadaniem imienia szkole.

 

Zespół zadaniowy

Dyrektor szkoły

 

25.01/2014

 

 

 

 

To Top