KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z realizacją zadań statutowych szkoły

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 13
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
obowiązująca od dnia 25 maja 2018r.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) jest Szkoła Podstawowa
im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich, z siedzibą: Budki Piaseckie 17; 96-516 Szymanów
w imieniu, której działa Dyrektor Szkoły:

Kontakt z Dyrektorem Szkoły:

  • drogą papierową na adres: Budki Piaseckie 17, 96-516 Szymanów

  • telefonicznie: nr 468614620

  • za pomocą pocztu elektronicznej na adres e-mail: szpbudkipiaseckie@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres e-mail: ido.gminy@teresin.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: Budki Piaseckie 17, 96-516 Szymanów z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) będą przetwarzane w celu:

1) rekrutacji uczniów do przedszkola lub szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

2) realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

3) realizacji zadań statutowych szkoły: celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
( również kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami) oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Podstawa Prawna przetwarzania: Prawo Oświatowe i Ustawa o Systemie Oświaty.

Okres przechowywania danych osobowych

Zebrane dane będą przechowywane do zakończenia trwania obowiązku szkolnego, a następnie zostaną przekazane do szkolnego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską;

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina Teresin. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa . W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych 

w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich

pełni Pani Aneta Porębska

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:  adres e-mail:  ido.gminy@teresin.pl 

To Top